Onze werkwijze

>>Onze werkwijze

GewoonZorg werkt op een normaliserende wijze en vanuit een positieve en motiverende insteek. De werkwijze die GewoonZorg hanteert sluit aan bij de ‘Motiverende Gespreksvoering bij gedragsverandering.’(www.motiverende-gespreksvoering-nederland.nl). Dit is een bestaande methode die binnen GewoonZorg verder uitgewerkt en aangepast is aan onze eigen doelgroep en visie. Deze methode is niet leidend in onze aanpak, maar wordt ingezet wanneer hier behoefte aan is. De methode kan helpend zijn om inzicht te krijgen in eigen gedrag en problematiek. De werkwijze helpt met het vinden en vasthouden van motivatie, met uiteindelijk het doel om gedragsverandering te verwezenlijken.

De verkenningsfase is erop gericht verbinding te zoeken met de klant. Er wordt gezocht naar een samenwerking en vertrouwensrelatie waarin de klant zich optimaal kan ontwikkelen. In deze fase wordt er nog niet aan het “probleem“ gewerkt. Door o.a. praktische ondersteuning, sturing en advies wordt het probleem hanteerbaar voor de klant. In de verkenningsfase leren de klant en begeleider elkaar kennen. Verwachtingen en mogelijkheden worden besproken en vastgelegd in het zorgdossier. Vanuit de kracht van de klant en het stimuleren van zijn mogelijkheden wordt er gezocht naar de intrinsieke motivatie. In de verkenningsfase wordt de basis gelegd voor de omgeving die de klant nodig heeft om met zijn problemen aan de slag te kunnen gaan. De verkenningsfase wordt niet afgesloten als de klant toe is aan de volgende fase. Deze blijft van belang en gaat mee naar elke volgende fase. Verbinding en vertrouwen en een transparante samenwerking is nodig om de methode werkend te maken voor de klant en begeleider.

In de verdiepingsfase is de basis gelegd voor een vertrouwens- en samenwerkingsrelatie. De klant voelt zich serieus behandeld en gehoord. De problemen zijn hanteerbaar waardoor er meer rust is ontstaan voor de klant en er meer rust is om aan zijn of haar problemen te werken. In veel gevallen is het onduidelijk voor de klant waardoor hij of zij vastloopt. De klant is niet tevreden met de problemen en wil graag anders. In de verdiepingsfase gaat de klant samen met de begeleider dieper in op het probleem om duidelijk te krijgen hoe dit is ontstaan. Er wordt gekeken hoe het kan worden opgelost en voor de toekomst voorkomen kan worden. Samen met de klant wordt er gekeken wat hij of zij hiervoor nodig heeft. De klant wordt in deze fase verantwoordelijk gemaakt en gestimuleerd om zijn problemen te zien en aan te pakken. De klant kan hierin een aanbod op maat krijgen om dit uit te voeren. Dit wordt samen met de begeleider opgesteld en vastgelegd in het zorgdossier.

In deze fase is de klant klaar om het probleem op te lossen. Het probleem is helder en de klant heeft duidelijk wat hij of zij moet veranderen om de problemen op te lossen of hanteerbaar te maken. De klant is gemotiveerd en heeft voldoende vaardigheden ontwikkelt om veranderingen door te voeren in zijn of haar leven. De rol van de begeleider is in deze fase afgestemd op de mogelijkheden van de klant. In deze fase stimuleert de begeleider en toetst hij of zij met regelmaat de motivatie van de klant. Begeleider en klant blijven investeren in de relatie en dragen beiden zorg voor een veilige en transparante omgeving. Het is van groot belang dat de klant steun, vertrouwen, transparantie en waardering voelt van zijn begeleider. Het is wenselijk dat de klant hierdoor ervaart dat hij of zij open kan zijn over de motivatie om te veranderen of het terugvallen in oude patronen.

In deze fase is het probleem opgelost of te hanteren voor de klant. De klant heeft wat veranderd in zijn of haar leven en heeft zichzelf vaardigheden aangeleerd om te veranderen. In deze fase is het belangrijk met de klant te onderzoeken wat hij of zij nodig heeft om dit vast te houden. De vaardigheden worden verder uitgebouwd en verstevigd om de klant te ondersteunen in het vasthouden van verandering. In deze fase wordt het vasthouden van de verandering met regelmaat getoetst bij de klant.

De methode is voor ons niet leidend in ons zorgaanbod. De methode is helpend bij mensen die vastlopen in hun dagelijkse leven, problemen ervaren maar niet weten hoe zij dit kunnen oplossen. GewoonZorg hanteert een open en transparante communicatie. De lijnen zijn kort en de klant is de regisseur over zijn leven. Hij of zij heeft de regie, de begeleiders staan om de klant heen en hebben een adviserende en sturende rol. Op deze manier blijft de klant verantwoordelijk voor zijn eigen proces. Het vergroot de eigenwaarde, geeft zelfvertrouwen en motiveert om te veranderen.